balanceyoga

Provozní řád

studio Balanceyoga

Sokolská 2290/2, Prostějov

 1. Návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Vstupem do prostor studia Balanceyoga s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn používat jednotlivá zařízení a náčiní objektu, nebo čerpat jeho služby, na základě řádně uhrazeného vstupného dle druhu čerpané služby, podle stanoveného ceníku.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Proto za zdravotní stav návštěvníků, obzvlášť pokud na něj návštěvník neupozorní (vysoký/nízký krevní tlak, těhotenství, epilepsie, cukrovka, operační zákroky a jiné) nenesou instruktoři žádnou zodpovědnost.
 4. Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity.
 5. Provozovatel může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy prostor studia Balanceyoga. V tuto vyhrazenou dobu nebude možný přístup pro jednotlivé návštěvníky.
 6. Provozovatel nezodpovídá za škodu na vnesených osobních věcech návštěvníků do prostor studia Balanceyoga.
 7. Ceny vstupného jsou platné vždy dle aktuálního ceníku pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny a provozní dobu dle svých potřeb.
 8. V případě jakéhokoliv zranění, je každý povinen tuto skutečnost oznámit instruktorovi, který toto uvede do knihy úrazů. Pro potřeby První pomoci, je v těchto prostorách umístěna lékárnička.
 9. V případě odcizení osobních věcí, hlaste instruktorovi rozsah poškození, je vaší povinností si sami neprodleně zavolat Policii ČR k sepsání protokolu a vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení nebude brán zřetel.
 10. Dětem do 15ti let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů, vyjma dětského kurzu jógy, kde rodiče podepisují souhlas na přihlášce. Rodič výslovně a nepřenositelně nese plnou zodpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte, jakožto i za škody na majetku provozovatele, způsobené pohybem dítěte.
 11. Do prostor studia Balanceyoga je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém, či jinak nevhodném oblečení, které by vzbuzovalo pohoršení. V takových případech je instruktor oprávněn kdykoliv vyzvat takové osoby, aby prostory okamžitě opustili. Neučiní-li tak, mohou být vyvedeni bez náhrady.
 12. Návštěvníci užívají všech zařízení v prostorách studia Balanceyoga na vlastní nebezpečí. V případě zjištění jakéhokoliv poškození cvičebních pomůcek, je každého povinnost ohlásit konkrétní poškození instruktorovi.
 13. Z prostoru jsou vyloučeny osoby, které svým onemocněním ohrožují zdravý jiných osob nebo mají rušivý vliv na pořádek, bezpečnost, čistotu provozu, mravní a společenské zásady.
 14. Cennosti, jako například peníze, hodinky, šperky a jiné je nutno nechat u sebe nebo uschovat u instruktora.
 15. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny instruktora. Každý je povinen použít čistý sportovní oděv a obuv (pokud ji trénink vyžaduje) a oděv bez druků, flitrů a zipů, či čehokoliv co by poškodilo síť, v případě návštěvy lekce Fly jógy. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních, nesmí poškozovat majetek a znečišťovat prostory, nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči ostatním přítomným.
 16. Návštěvník je povinen řídit se radami a pokyny instruktora.
 17. V prostorách studia Balanceyoga platí přísný zákaz kouření, používání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek.
 18. Provozovatel ani instruktor nenesou odpovědnost za zranění a úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s veškerým zařízením, nesprávným prováděním cviků, či přeceněním svých vlastních možností.
 19. Návštěvník je povinen se dopředu závazně zapsat na konkrétní hodinu formou elektronického rezervačního systému na stránkách www.balanceyoga.cz záložka rezervace a to nejpozději do 20h večerní den před lekcí. Zrušení je možné nejpozději do 8h ranní v daný den lekce v případě odpoledních lekcí. V případě ranních lekcí je nutné odhlášení nejpozději do 20h večerní den před lekcí. Odhlášení je možné pouze přes email, který vám přišel při rezervaci lekce. Pokud se objednaný účastník nedostaví, je povinen lekci uhradit v plné výši a to formou vyškrtnutí vstupu na permanentce nebo zasláním částky na účet 1049911053/0800 či v hotovosti při dalším vstupu.

Věříme, že se v našich prostorách studia Balanceyoga budete cítit dobře, strávíte zde s námi spousty úžasných chvil a Vaše cvičení a pobyt zde Vám přinese radost a  tělesné i duševní obohacení.

S Láskou ❤️

Ewa & trenéři